نامه به نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و جمع آوری امضا در پشتیبانی از دختران خیابان انقلاب

حضور محترم خانم موگرینی، نزدیك به چهار دهه است که رژیم اسلامی ایران با تحمیل حجاب اجباری، اختیار پوشش را از زنان ایران با خشونت سلب نموده است. رژیم اسلامی ایران اجباری بودن حجاب را کمرنگ کرده و تلاش دارد كه حجاب اسلامی را بعنوان سنت ایرانیان به افكار عمومی جهان بشناساند. در حالیکه سالیانه بیش از سه میلیون و نیم زن، بدلیل عدم رعایت حجاب، از سوی پلیس ویژه جریمه و یا دستگیر می شوند، كدام جامعه ای برای اجرای سنت خود نیاز به سرکوب پلیس ویژه دارد؟

با وجود افشاگری كنشگران زن ایرانی، بسیاری زنان سیاستمدار، در سفر به ایران حجاب اجباری را پذیرفته و این حركت خود را احترام به فرهنگ مردم ایران بیان می کنند. در این حركت به چه كسانی احترام گذاشته می شود، آیا این احترام به زنان ایرانی است یا به رژیمی كه با این وسیله زنان را زیر کنترل و سرکوب قرار داده است؟

از ماههای اخیر اعتراض زنان برای پایان یافتن حجاب اجباری، از سوی زنانی که "دختران خیابان انقلاب" نامیده می شوند، عمق تازه ای به مبارزه زنان در ایران بخشیده است. حرکت مسالمت آمیز زنان علیه حجاب اجباری در شهرهای گوناگون کشور گسترش یافته و تاکنون بیش از سی زن و دو مرد جوان برای این حرکت مسالمت آمیز با خشونت و ضرب و جرح دستگیر و زندانی شده اند.

این زنان خواسته ساده ای دارند، نمیخواهند حجاب داشته باشند. آنها روی سکوها در کنار خیابان می ایستند. شال و یا روسری خود را برچوبی آویخته و به آرامی در بالای سر خود به اهتزاز در می آورند و اینگونه مخالفت خود را با حجابی که به انان تحمیل شده است ابراز می کنند. ویدئوهای بسیاری در اینترنت منتشر شده است که از یک سو حرکت صلح آمیز زنان و از سوی دیگر خشونت، پرت کردن و دستگیری کنشگران توسط پلیس را نشان می دهند.

به گفته خانم نسرین ستوده وکیل آزادیخواهی که او نیز در گذشته زندانی بوده است، حبس های از یک تا ده سال این زنان و مردان را تهدید می کند. زنان در ایران برای کسب آزادی اختیار بر خویشتن، حقی که در دنیای امروز برسمیت شناخته شده است، زندگی شان را به خطر می اندازند.

از اینرو ما زنان ایرانی در تبعید، در روز جهانی زن، کمپینی برای پشتیبانی از مبارزات این زنان براه انداخته ایم. ما از همه انسانهای آزاده می خواهیم که با پشتیبانی از این کمپین، صدای "دختران خیابان انقلاب " را رساتر کرده و رژیم اسلامی ایران را موظف به آزادی دستگیرشدگان از بند، رعایت حقوق زنان، لغو حجاب اجباری و منحل کردن پلیس ویژه سرکوب زنان نمایند.

با احترامات فائقه

زنان ایرانی در تبعید

اقدس شعبانی، پروین ابراهیم زاده، سیمین نصیری، شهین نوایی، فردوس تاجدینی، گلرخ جهانگیری، منیره برادران، منیره کاظمی، میهن روستا، مهشید پگاهی، هلن ناهید-نصرت