صدای دختران میدان انقلاب باشیم

سیدنی- جمعه 9 مارس - 2018-03-03 00:56:18

صدای دختران میدان انقلاب باشیم.

زمان: روز جمعه ۲۰۱۸/۰۳/۹

ساعت ۵ تا ۷ غروب

مکان: روبروی تاون هال پاراماتا

182 Church St, Parramatta NSW 2150

جمع برگزار کننده ۸ مارچ۲۰۱۸ سیدنی- استرالیا