گردهمایی پشتیبانی از خیزش اعتراضی ۹۶ در نیویورک

هموطنان معترض داخل ایران

ما بخشی از ساکنان نیویورک برای پشتیبانی از خیزش به حق شما روز شنبه ۱۳ ژانویه در یونیون اسکور ساعت ۲ تا ۴ گردهم خواهیم آمد تا صدای شما برای «نه به جمهوری اسلامی و آری به سکولار دمکراسی باشیم. اغتشاش خواندن حرکت شما از سوی اصلاح طلبان و جناح های دیگر حکومت ذره ای از اعتراض بر فقر و بی عدالتی نخواهد کاست. ما بخوبی از رنج شما در طول تقریبا ۴ دهه از سرکوب، چپاول ثروت ملی، تبعیض علیه زنان، اقلیت ها، فشار بر کارگران، معلمان و دانشجویان آگاهیم و از خیزش شما برای تغییر وضع موجود حمایت می کنیم.

۱- ما خواستار آزادی در کلیه عرصه ها از جمله رسانه ها، اینترنت، پوشش، تجمعات و تشکلات مستقل هستیم.

۲- آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی از جمله دستگیرشدگان جنبش ۹۶

۳- ما خواهان به رسمیت شناختن حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و پرداخت فوری حقوق عقب افتاده همه کارگران و کارمندان هستیم.

در این تجمع به ترتیب حروف الفبا: دکتر شاهرخ احکامی، نیکی پارسا، شاهین صادق زاده میلانی، مسیح علی نژاد، دکتر منصور فرهنگ، دکتر رضا قریشی، مهرانگیز کار، شیرین نشاط و هرمز هوشمند سخنرانی خواهند کرد.

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران

۱۰ ژانویه ۱۹۱۸

ایمیل برای تماس:

kparsa@optonline.net