زنان و آزادی اختیار بر خویشتن

یکی از نمادهای اعتراضی در مبارزات اخیر مردم در تهران