قصه خوانی مهشید امیر شاهی در فرانکفورت

درتاریخ جمعه27 اکتبر ساعت 18.30 ، انجمن هزار و یکشب، مهشید امیرشاهی را به قصه خوانی در اکوهاوس فرانکفورت دعوت کرده است. این جلسه با خوشامدگویی دکتر نرگس اسکندری-گرونبرگ، عضو شورای شهر فرانکفورت همراه خواهد بود.