مجموعه‌ی مقالات و سخنرانی‌ها در باره‌ی جمهوری اسلامی

نویسنده و ناشر: ژاله احمدی - 2017-04-19 23:29:33

مجموعه‌ی مقالات و سخنرانی‌ها در باره‌ی جمهوری اسلامی

نویسنده و ناشر: ژاله احمدی

طراح جلد: رضا پرتوی

تاریخ انتشار: 2017

چاپ: IMPRENTA

قیمت: 26 یورو & هزینه‌ی ارسال

آدرس: bibliomania.berlin@web.de

مجموعه‌ی حاضر شامل متونی است که به بررسی جنبه‌های مختلف ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی و بعضن روشن کردن وجهی از آن در ارتباطات متفاوت می‌پردازند. این متون که در فاصله‌ی زمانی بیش از دو دهه تدوین یافته‌اند، در مجموع کل واحدی را تشکیل داده، با پی‌گیری روند شکل‌گیری ایدئولوی بنیادگرایی مذهبی در جهان و تبدیل آن در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در ایران به یک ایدئولوژی دولت state ideeology، در خدمت فهم ویژگی بنیادگرایی اسلامی به عنوان یک پدیده‌ی عصر مدرن قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی اولین نمونه‌ی تحقق یافته‌ی این ایدئولوژی است و خود به عنوان یک واحد ارگانیک مبتی بر محور دو قطبی جنس و جنسیت Gender/Sex-Dichothomy، نمونه‌ای بی نظیر در میان دولت‌های استثنایی در تاریخ می‌باشد. این مجموعه در عین حال سندی است از مراحل مختلف تبعید بیش از سه دهه‌ی ایرانیان و اپوزیسیون ایرانی.