به مناسبت روز جهانی زن

دیدار / نیلوفر شیدمهر

دیدار

سال‌های سال

به آرایش و پیرایشِ نمای خانه‌ام

مشغول و دستی به اتاق درون نکشیده‌ام

/

امسال اما

برنامه‌ی دیگری

برای خود دارم

/

دیوارهای توهم‌زده ذهنم را

تمیز

و چون آینه برق می‌‌اندازم

/

خرت و پرت های تلنبار شده را

از ترس و تحقیر و بیهودگی

دور می‌اندازم

/

شش‌هایم را از گرد حزن می‌تکانم

پرده‌ی ضخیم دلمردگی‌ را کنار

و هر چه شکسته را بند می‌زنم

/ جگرم را با آرزو خونی تازه می‌بخشم

سینه‌ام را با اعتماد دمی تازه می‌دهم

در پهلوهایم دو پشتی برای اتکا به خود می‌گذارم

/

با احترام و یقین به خویش

پنجره‌ی چشمهایم را

رو به وسعت تغییر باز می‌کنم

/

و سرآخر گلدان قبلم را

در روشنایی انتظار می‌آویزم

اکنون آماده‌ی دیدار با خودم هستم.

/

۸ مارس ۲۰۱۷