زنان آلمانی در همراهی با مبارزه مردم ایران

برای تماشا به آدرس زیر کلیک کنید:

http://www.youtube.com/watch?v=vti2DmIOUI4&feature=player_embedded