صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > پیوندها > تشکل های زنان > زنان علیه بنیادگرایی / برلین

نسخه قابل چاپ


زنان علیه بنیادگرایی / برلین

دو شنبه 15 اكتبر 2007


ما جمعی از زنان ایرانی هستیم که خود را بخشی از جنبش جهانی زنان میداند و برای رسیدن به خودآگاهی بیشتر تلاش میکند ما خواهان رفع ستم جنسیتی بر زنان بوده و برای آزادی و رهایی زنان مبارزه میکنیم. ما با تفکر بنیادگرایانه، تفکری که پایمال کردن حقوق زنان در رأس برنامههای آن قرار دارد، مبارزه میکنیم. جمهوری اسلامی ایران را یک حکومت بنیادگرایانه و زنستیز ارزیابی میکنیم که تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان را قانونی کرده است، و حجاب اجباری و سنگسار و چند همسری گوشهای از آن است. ما از تمام امکانات موجودمان برای افشای سیاستهای ضد زن و ضد بشر این رژیم استفاده خواهیم کرد و از جنبشهای اجتماعی ایران، به ویژه از مبارزات زنان با حفظ مواضع مستقل خود و با مرزبندی کامل با جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی میکنیم. از نظر ما جدایی دین از دولت، اولین گام جهت رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان است. از آن جایی که تحقق حقوق زنان در ایران با جمهوری اسلامی عملی نخواهد شد، با کلیه گرایشات سازشکارانه درون جنبش زنان نیز به مقابله نظری خواهیم پرداخت. ما نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان با کلیه افکار بنیادگرایانه مرزبندی داریم و با زنان ملیتهای دیگر که تحت ستم بنیادگرایان قرار دارند، همبستگی داشته و از مبارزاتشان پشتیبانی خواهیم کرد.

ما بر این واقعیت آگاهیم که جنگ، راه حل مشکلات زنان نیست؛ بلکه زنان و کودکان همیشه بازندگان اصلی جنگها هستند. به این دلیل معتقدیم که جنبشهای اجتماعی باید به حاکمیت بنیادگرایان و ارتجاع در ایران پایان دهند. از اینرو، ما سیاستهای جنگطلبانه رژیم اسلامی ایران و آمریکا و همپیمانانش را محکوم میکنیم.

برنامه ما:

الف -

۱ - افشای سیاستهای زنستیزانه رژیم اسلامی ایران و دفاع از مبارزات زنان در ایران، آلمان و غیره.

۲ - یکی از مهمترین اهداف برنامهی ما مبارزه با اشکال مختلف تبعیض جنسیتی شامل نکات زیر است:

- مبارزه با حجاب اجباری به عنوان یکی از اصلیترین نمادهای کنترل بر زنان؛

- مبارزه با ازدواج اجباری به خصوص ازدواج اجباری دختران جوان؛

- افشای ضرب و شتم زنان و قتلهای ناموسی؛

- مبارزه با مثله کردن زنان و توضیح عوارض ناشی از آن؛

- حمایت از دختران و زنان برای برخورداری از آزادی در خانوادههای مهاجران؛

- مقابله با هموفوبی وحمایت از مبارزات همجنسگرایان برای کسب حقوق خود؛

٣ - همکاری و همیاری با زنان ملیتهای دیگر که درگیر مبارزه با بنیادگرایان هستند؛

۴ - در این راه تلاش میکنیم تا حمایت سازمانهای غیر دولتی دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر و احزاب سیاسی آلمان را در حمایت از مبارزات زنان علیه بنیادگرایان جلب کنیم؛

۵ - ارتباط با رسانه های جمعی و خبررسانی به مطبوعات پیرامون وضعیت سیاسی - اجتماعی و مبارزات زنان در ایران، برلین و سایر نقاط دنیا؛

۶ - برگزاری جلسات، میتینگها و آکسیونها در رابطه با اهداف بالا؛

ب - مباحث ما در زمینه نظری و تئوری:

۱ - بررسی و نقد نظری جنبش زنان در ایران و راهبردها؛

۲ - نقد مذاهب در ارتباط با تبعیضهای جنسیتی از جمله نقد مذهب اسلام و نگاه زنستیزانه آن؛

٣ - بررسی این که ما زنان خود چقدر حامل تفکر مردسالارانه هستیم و چگونه میتوانیم به رهایی جنسیتی برسیم؛

۴ - بحث درباره دگرجنسگرایی اجباری؛

زنان علیه بنیادگرایی - برلن اکتبر ۲٠٠۷

شماره تلفن: 01759963502

آدرس ای - میل:

frauengegenfundamentalismus@yahoo.de

ما از هرگونه پیشنهاد در چارچوب اهداف فوق برای تدقیق برنامه مان استقبال میکنیم!

توضیحی کوتاه درباره فعالیت "زنان علیه بنیادگرایی"

با گسترش مبارزه و مقاومت زنان در ایران علیه حجاب اجباری، تبعیض جنسیتی و خشونت دولتی، رژیم جمهوری اسلامی سرکوب و خشونت علیه زنان را، به ویژه از آوریل ۲٠٠۷، تشدید کرده است. هزاران دختر و زن جوان را در خیابانهای ایران تحت نام مبارزه با "بدحجابی" مورد ضرب و شتم قرار داده یا روانه زندانهای کرده است و فعالین جنبش زنان را به زندان و شلاق محکوم نموده است. در اعتراض به سرکوب فزاینده زنان در ایران، ما جمعی از زنان برلین در اواخر ماه آوریل سال ۲٠٠۷ گرد هم آمدیم تا به این وضعیت اعتراض کرده و در حمایت از زنان ایران فعالیت کنیم و جمع زنان علیه بنیادگرایی را تشکیل دادیم. در این نشستها قرار شد، روز اول یونی که قرار بود زنان فوتبالیست ایرانی با پوشش اجباری با زنان فوتبالیست برلین بازی کنند، در حمایت از زنان ایران و در افشای سیاستهای ضد زن جمهوری اسلامی، اکسیونی برگزار کنیم. در این روز، ضمن حمایت از زنان فوتبالیست و ورزشکار ایران که علیرغم مخالفت رژیم عرصه مبارزه را ترک نکردهاند، این اکسیون به شکل برپایی نمایشگاه عکس و نمایش خیابانی، برگزار شد. متأسفانه رژیم در آخرین روز با آمدن زنان فوتبالیست مخالفت کرد، اما اکسیون ما برگزار شد و در رسانههای جمعی برلین انعکاس یافت. بخشی از این زنان کار را ادامه داده و جمع نسبتاًً ادامهکاری را به وجود آوردند که با نشستهای منظم، موفق به انجام کارهای زیر شد:
- شرکت در CSD روز سال ۲٠٠۷ در برلین با شعارها و عکسهای مربوط به وضعیت زنان و همجنسگرایان در ایران.
- ارسال نامه اعتراضی به پارلمان و احزاب مختلف آلمان در اعتراض به دعوت "دولت آلمان از فراکسیون زنان مجلس اسلامی ایران برای بازدید از این کشور و بررسی قوانین مربوط به جوانان، مواد مخدر و وضعیت زنان آلمان" (خبرگزاری ایسنا ۲۸ اکتبر ۲٠٠۷) از ۴ تا ٩ نوامبر ۲٠٠۷. ما در این برنامه ضمن اعتراض شدید خود به این دعوت رسمی، به توضیح نقض حقوق بشر به ویژه در مورد جوانان و زنان پرداختیم.
- به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲٣ نوامبر، یک اکسیون خیابانی برگزار کردیم. در این اکسیون با اجرای نمایش خیابانی سنگسار، برپایی نمایشگاه عکس و پخش اعلامیه به افشای سیاستهای زنستیزانه بنیادگرایان اسلامی حاکم بر ایران پرداختیم.

در حال حاضر در تدارک برگزاری برنامهای به مناسبت ۸ مارس با زنان آلمانی و عراقی هستیم. در این برنامه میخواهیم با توجه به قدرتگیری بنیادگرایان اسلامی در عراق که تاکنون به کشته شدن بیش از ۴٠ زن در بصره به علت نداشتن "حجاب اسلامی" منجر شده است، به افشای سیاستهای زنستیزانه و ارتجاعی بنیادگرایان اسلامی در منطقه، و به ویژه در عراق، و نیز وضعیت زنان مهاجر در آلمان بپردازیم.

در این راه، دست همکاری شما و به ویژه زنان ساکن برلین را به گرمی میفشاریم.

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0