صفحه اول   Home Türkçe کوردی English Deutsch Français تماس با ما    Contact Us
پذيرش سايت > در باره ما و از ما > نامه گروه کاری مقابله با حجاب به خانم بنینو

نسخه قابل چاپ


نامه گروه کاری مقابله با حجاب به خانم بنینو

پنج شنبه 20 فوريه 2014

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [Deutsch] [English] [فارسى]


خانم بنینو محترم

سفر اخیر شما به تهران و مواجهۀ رو در رویتان با قانون حجاب اجباری برای زنان در ایران در روزنامه ها درج شد. عکس مشترک شما با وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی، جواد ظریف در حالی که او پیروزمندانه و شما با بی میلی و تسلیم به دوربین لبخند می زنید، بسیار گویاست. در این سفر شما تبعیضی را تحمل کردید، که همکاران مردتان از آن مصونند. شما از این سفر تجربه ای را به همراه بردید، که میلیون ها زن ایرانی روزانه و در طول 34 سال آن را بدوش می کشند. تحمیل حجاب به زنان در محدودۀ کشور ایران را می توان نوعی گروگانگیری و اسارت تلقی کرد. به ویژه این که این قانون کودکان دختر را از 9 سالگی مورد تبعیض و جدایی جنسیتی قرار می دهد.

چه خوب می بود که شما در اعتراض به حجاب اجباری از این سفر چشم پوشی می کردید و با این اعتراض حمایت تان را از حقوق زنان اعلام می کردید. در چنین صورتی تصویر شما در تاریخ ما زنان طور دیگری رقم می خورد.

خانم بنینو، اکنون پس ازاین تجربۀ اجباری حجاب، جای آن دارد اعتراض خود را به جمهوری اسلامی ابراز کنید، خواهان لغو حکم حجاب اجباری شوید و حمایت خود را از مبارزات زنان ایران علیه حجاب و قوانین زن ستیز حاکم در ایران ابراز کنید.

گروه کاری مقابله با حجاب (شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران)

لینک عکس با روسری خانم بنینو

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0